СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРИНЦИПИ І ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ ВІД ПРАВ

Принципи і порядок розподілу доходу від прав ГО «УААСП» визначається Правилами розподілу доходу від прав Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав», затвердженими Протоколом Загальних зборів членів ГО «УААСП» № 5 від 04 лютого 2019 року.
Правила розподілу доходу від прав ГО УААСП Правила розподілу доходу від прав ГО УААСП (pdf, 5.80 MB)

 

ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ З УПРАВЛІННЯ ГО «УААСП»

Порядок вилучення майнових прав з управління ГО «УААСП» здійснюється у відповідності з положеннями частин 8-13 ст. 13 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII від 15 травня 2018 року:

 • 8. Правовласники мають право на підставі письмової заяви вимагати вилучення своїх майнових прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збирання винагороди за використання їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (далі - заява про вилучення). У заяві про вилучення зазначаються майнові права, які вилучаються з управління організації, та перелік об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
  У заяві про вилучення правовласники зазначають перелік об’єктів, щодо яких подається заява, та правові підстави набуття майнових прав на ці об’єкти.

  9. У разі подання правовласниками до організації колективного управління заяви про вилучення щодо їхніх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав організація зобов’язана протягом шести місяців з дня отримання таких заяв виплатити правовласникам, які звернулися із заявою про вилучення, належну їм винагороду, внести відповідні зміни до договорів із користувачами, припинити управління щодо відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (припинити дії щодо надання дозволів на використання відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дії щодо збирання винагороди за їх використання, дії щодо звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об’єктів тощо) та розмістити на своєму веб-сайті інформацію про таке вилучення із списком правовласників, які здійснили вилучення, та переліком об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких здійснено вилучення.

  10. Подання заяви про вилучення не допускається, а колективне управління є обов’язковим у разі здійснення обов’язкового колективного управління відповідно до цього Закону.

  11. Організація колективного управління не має права відмовляти правовласникам у вилученні майнових прав з управління, за умови дотримання ними порядку вилучення, передбаченого цією статтею.

  12. Правовласники можуть також вилучити свої майнові права з управління організації, що акредитована для здійснення розширеного колективного управління правами. У такому разі на території України управління майновими правами, вилученими з колективного управління, може здійснюватися правовласником.

  13. Якщо частка доходів від прав, що підлягала до сплати правовласнику до подання ним заяви про вилучення, надійшла до організації колективного управління після спливу строку, зазначеного в частині дев’ятій цієї статті, організація зобов’язана протягом місяця повідомити про це правовласника та вжити всіх можливих заходів для виплати належних йому коштів.

 

ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ІЗ СУМ ЗІБРАНОГО ДОХОДУ ВІД ПРАВ СУМ ЗБОРУ ЗА УПРАВЛІННЯ, А ТАКОЖ СУМ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ СПРЯМОВАНІ НА КУЛЬТУРНІ, СОЦІАЛЬНІ, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Порядок утримання із сум зібраного доходу від прав сум збору за управління, а також сум, що можуть бути спрямовані на культурні, соціальні, навчальні цілі ГО «УААСП» визначається Правилами утримання із сум зібраного доходу від прав сум збору за управління, а також сум, що можуть бути спрямовані на культурні, соціальні, навчальні та інші цілі Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав», затвердженими Протоколом Загальних зборів членів ГО «УААСП» № 5 від 04 лютого 2019 року.

Положення про порядок формування та використання коштів спеціального фонду ГО УААСП Положення про порядок формування та використання коштів спеціального фонду ГО УААСП (pdf, 683.63 KB)

Правила утримання з доходу від прав Правила утримання з доходу від прав (pdf, 1.93 MB)

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, КОРИСТУВАЧАМИ, ПРАВОВЛАСНИКАМИ

Порядок розгляду скарг і вирішення спорів між ГО «УААСП» та іншими організаціями колективного управління, користувачами, правовласниками здійснюється у відповідності з положеннями ч. 2 ст. 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII від 15 травня 2018 року, згідно яких ГО «УААСП» надає інформацію на мотивовані запити та скарги правовласників, інших організацій колективного управління, користувачів у найкоротший строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня отримання такого запиту.

Додатково, при розгляді скарг і вирішенням спорів між ГО «УААСП» та іншими організаціями колективного управління, користувачами, правовласниками ГО «УААСП» керується вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 5 липня 2012 року та іншим чинним законодавством.

 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ НЕЗАПИТАНИХ КОШТІВ

Загальні принципи використання незапитаних коштів регулюються Статтями 12 і 21 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав":

 • На рахунках організації колективного управління окремо обліковуються кошти, зібрані як дохід від прав, незапитані кошти та будь-які інші кошти організації.
 • 3. Якщо суми, що належать до сплати правовласникам, не можуть бути розподілені протягом визначеного у цій статті строку внаслідок неможливості ідентифікації правовласників та виявлення їх місцезнаходження, а також за відсутності підстав для застосування винятку щодо дотримання цього строку, такі суми відображаються у бухгалтерському обліку організації колективного управління на окремому рахунку (субрахунку).

  4. Організація колективного управління повинна вжити всіх заходів, щоб визначити правовласників, їх місцезнаходження і контактну інформацію. Зокрема, вона зобов’язана протягом трьох місяців з дня спливу строку, встановленого для розподілу доходів від прав, повідомити членів організації, а також інші організації колективного управління, з якими укладені відповідні договори, про об’єкти майнових прав, щодо яких виникли труднощі з ідентифікацією та розшуком правовласників.

  Інформація, зазначена в абзаці першому цієї частини, має містити:
  - назву твору або іншого об’єкта майнових прав;
  - ім’я (назву) правовласника;
  - ім’я (назву) видавця або виробника;
  - будь-яку іншу доступну інформацію, що може допомогти у визначенні правовласника.

  Організація колективного управління також має перевіряти дані реєстру правовласників, реєстру об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та відомості, надані під час декларування майнових прав, а також користуватися іншими доступними реєстрами та відкритими джерелами інформації.

  5. У разі недосягнення результату щодо ідентифікації та розшуку правовласників організація колективного управління протягом шести місяців після спливу строку, визначеного частиною четвертою цієї статті, оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких виникли труднощі з ідентифікацією та розшуком правовласників, із зазначенням усієї наявної інформації про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, яка може допомогти встановленню правовласників.

  6. Якщо жодна із зазначених дій не дала змоги ідентифікувати правовласників, виявити їх місцезнаходження і виплатити належний їм дохід від прав, а також у разі якщо ідентифікованим правовласникам через відповідні дії чи бездіяльність таких осіб або з інших причин (зокрема, ухиляння правовласників від укладання договору з організацією, ненадання ними актуальних банківських реквізитів) організація колективного управління не має можливості виплатити належні їм частки розподіленого доходу від прав, через три роки після закінчення фінансового року, протягом якого такий дохід зібрано, відповідні частки доходу від прав визнаються незапитаними коштами і спрямовуються на розвиток української культури. Кабінет Міністрів України затверджує порядок і умови перерахування організацією колективного управління незапитаних коштів до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України.

Зважаючи на вищезазначене, якщо жодна із зазначених у Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII від 15 травня 2018 року та проведених ГО «УААСП» дій не дала змоги ідентифікувати правовласників, виявити їх місцезнаходження і виплатити належний їм дохід від прав, а також у разі якщо ідентифікованим правовласникам через відповідні дії чи бездіяльність таких осіб або з інших причин (зокрема, ухиляння правовласників від укладання договору з організацією, ненадання ними актуальних банківських реквізитів) ГО «УААСП» не має можливості виплатити належні їм частки розподіленого доходу від прав, через три роки після закінчення фінансового року, протягом якого такий дохід зібрано, відповідні частки доходу від прав визнаються незапитаними коштами і спрямовуються на розвиток української культури. Кабінет Міністрів України затверджує порядок і умови перерахування організацією колективного управління незапитаних коштів до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України.